BEGUNSTIGDEN

PERSONEELSLID

Als rechtstreeks begunstigde

Voor deze begunstigden wordt een bijdrage betaald aan de GSD-V.

Het gaat om iedereen die werkt bij een aangesloten werkgever, voor zover zij loon of een disponibiliteitsvergoeding ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden (statutairen, contractanten, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet).

Belangrijk

Er zijn geen minimumvoorwaarden inzake de duurtijd van de tewerkstelling of het arbeidsregime (voltijds of deeltijds).

Studentenarbeid, seizoensarbeid, flexi-jobs en contracten op afroep komen niet in aanmerking.

Als onrechtstreeks begunstigde

Voor deze begunstigden wordt géén bijdrage betaald aan de GSD-V.

 1. De partner waarmee de werknemer samenwoont.
 2. De kinderen die fiscaal ten laste zijn van de werknemer of diens samenwonende partner.
 3. Kinderen uit een vorige relatie die niet fiscaal ten laste zijn, voor zolang zij recht hebben op kinderbijslag en deel uitmaken van het gezin van de begunstigde.
 4. De gepensioneerde statutaire werknemers van een aangesloten bestuur voor zover het pensioen aansluit op het einde van hun tewerkstelling, tenzij zij via een verlofsysteem geen prestaties hebben geleverd in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van hun pensioen. Ook de partner waarmee zij samenwonen en de kinderen die fiscaal ten laste zijn (evenals kinderen uit een vorige relatie die recht hebben op kinderbijslag en deel uitmaken van het gezin), blijven onrechtstreeks begunstigd.
 5. De gepensioneerde contractuele werknemers van een aangesloten bestuur voor zover het pensioen aansluit op het einde van hun tewerkstelling en zij binnen de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van hun pensioen effectieve prestaties geleverd hebben. Ook de partner waarmee zij samenwonen en de kinderen die fiscaal ten laste zijn (en kinderen uit een vorige relatie die recht hebben op kinderbijslag en deel uitmaken van het gezin), blijven onrechtstreeks begunstigd.
 1. Zieke, contractuele personeelsleden, gedurende de eerste 12 maanden van hun ziekte. Ook de partner waarmee zij samenwonen en de kinderen die fiscaal ten laste zijn (evenals kinderen uit een vorige relatie die recht hebben op kinderbijslag en deel uitmaken van het gezin), blijven onrechtstreeks begunstigd in deze periode.
 2. De zieke personeelsleden tewerkgesteld met toepassing van artikel 60§7 OCMW-wet gedurende de eerste 12 maanden van hun ziekte op voorwaarde dat zij ziekte-uitkeringen ontvangen.
  Ook de partner waarmee zij samenwonen en de kinderen die fiscaal ten laste zijn (evenals kinderen uit een vorige relatie die recht hebben op kinderbijslag en deel uitmaken van het gezin), blijven onrechtstreeks begunstigd in deze periode.
 3. De weduwen en weduwnaars van (gepensioneerde) personeelsleden, uitsluitend voor kosten in het jaar van overlijden.
 4. De wezen uit een begunstigd gezin, uitsluitend voor kosten in het jaar van overlijden.