PREMIES BIJ BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN

Deze premies worden na een eenvoudig administratief onderzoek toegekend, in het kader van een bepaalde familiale of professionele gebeurtenis.

Het volstaat om het speciale aanvraagformulier – met het nodige bewijsstuk – in te dienen. Dit formulier kan worden aangevraagd op de personeelsdienst of hieronder worden gedownload. Een gedeelte van het formulier moet door de personeelsdienst worden ingevuld.

 

OPMERKINGEN

 • De aanvragen moeten worden ingediend binnen een termijn van maximaal 12 maanden na de gebeurtenis.
 • Elke begunstigde krijgt de premies waarop hij/zij aanspraak maakt.
 • In bepaalde gevallen vervalt het recht op een premie (details opgesomd per premie).

Deze premie van 100 euro wordt toegekend bij elke geboorte of adoptie van een kind.

Om aanspraak te maken op deze premie moet het speciale aanvraagformulier ingevuld worden en samen met een kopie van de geboorteakte aan ons bezorgd worden.

Werken beide ouders voor een aangesloten bestuur? Dan kunnen zij elk een premie ontvangen.

Het recht op een premie vervalt :

 • Voor contractuele personeelsleden die op het moment van de gebeurtenis meer dan 12 maanden afwezig zijn door ziekte.
 • Voor álle personeelsleden die op het moment van de gebeurtenis meer dan 4 maanden afwezig zijn omwille van speciale verlofstatuten (volledige loopbaanonderbreking of zorgkrediet, verlof zonder wedde…).

Deze jaarlijkse premie van 100 euro wordt uitgekeerd aan de begunstigde die in het jaar van de aanvraag recht heeft op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte voor een kind jonger dan 21 jaar.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met

 • ofwel een bewijs van het ‘Agentschap Opgroeien’ waaruit blijkt dat er voor het jaar waarvoor de aanvraag geldt recht bestaat op een zorgtoeslag voor het kind;
 • ofwel een attest van ‘FOD Sociale Zekerheid’ met vermelding van het aantal punten (minstens 6).

Werken beide ouders voor een aangesloten bestuur? Dan kunnen zij elk een premie ontvangen.

Het recht op een premie vervalt indien het personeelslid geen effectieve prestaties geleverd heeft in het kalenderjaar waarover de aanvraag gaat.

Wie trouwt of wettelijk gaat samenwonen, heeft recht op een premie van 100 euro. Als beide partners begunstigde zijn van de GSD-V, krijgen ze elk een premie. De volgende bewijsstukken moeten bij de aanvraag gevoegd worden:

 • In geval van een huwelijk: een uittreksel uit de huwelijksakte
 • In geval van wettelijke samenwoning: een verklaring van wettelijke samenwoning (artikelen 1475 tot en met 1479 Burgerlijk Wetboek).

Opmerkingen:

 • De premie geldt niet voor verklaringen van wettelijke samenwoning met bloed- of aanverwanten.
 • Wie eerst wettelijk gaat samenwonen en daarna huwt met dezelfde persoon, kan slechts 1 maal de premie aanvragen. Wie met een andere partner wettelijk gaat samenwonen of huwt, kan de premie wel opnieuw aanvragen.

Het recht op een premie vervalt:

 • Voor contractuele personeelsleden die op het moment van de gebeurtenis meer dan 12 maanden afwezig zijn door ziekte.
 • Voor álle personeelsleden die op het moment van de gebeurtenis meer dan 4 maanden afwezig zijn omwille van speciale verlofstatuten (volledige loopbaanonderbreking of zorgkrediet, verlof zonder wedde…).

 

Wie met pensioen gaat, ontvangt een premie van 250 euro. Deze premie moet aangevraagd worden n.a.v. de wettelijke oppensioenstelling.

Specifieke situaties:

 • (Vervroegd) medisch pensioen: de premie dient aangevraagd te worden binnen de 12 maanden na de uitdiensttreding wegens pensionering (ingevolge beslissing Medex).
 • Verderzetting van de tewerkstelling na het officieel pensioen: de premie dient aangevraagd te worden binnen de 12 maanden na de eerste (officiële) pensionering, NIET wanneer het personeelslid achteraf stopt met werken.

In volgende gevallen is er geen recht op een pensioenpremie:

 • Voor contractuele personeelsleden bij langdurige ziekte: indien de periode tussen de laatste effectief gewerkte dag en de datum van pensionering langer is dan 5 jaar.
 • Voor alle personeelsleden die langdurig afwezig zijn omwille van speciale verlofstatuten (volledige loopbaanonderbreking/zorgkrediet, verlof zonder wedde…): indien de periode tussen de laatste effectief gewerkte dag en de datum van pensionering langer is dan 5 jaar.
 • Voor mandatarissen en raadsleden.
 • Voor vrijwilligers hulpverleningszones.

Bij een overlijden kan beroep worden gedaan op een tussenkomst van de GSD-V. De tussenkomst bedraagt 250 euro en kan worden aangevraagd:

 • In geval van het overlijden van een actief personeelslid;
 • De tussenkomst wordt betaald aan de persoon van het gezin, onder hetzelfde dak wonend, die de overlijdensakte voorlegt. Een bewijs van de gezinssamenstelling vóór de datum van overlijden en een kopie van de overlijdensakte zijn noodzakelijk om een tussenkomst te kunnen krijgen.
 • Indien een personeelslid overlijdt dat alleen woonde, kan de premie uitbetaald worden aan de natuurlijke persoon die bewijs geeft dat hij/zij (een gedeelte van) de begrafenisfactuur betaald heeft. In dat geval moet een bewijs van de gezinssamenstelling vóór de datum van overlijden, de factuur en een betalingsbewijs worden toegevoegd aan de premie-aanvraag. Deze premie wordt niet uitbetaald wanneer de begrafenisfacturen betaald werden uit de nalatenschap.
 • In geval van het overlijden van een gezinslid van een actief personeelslid, ook al is die persoon fiscaal niet ten laste.

In onderstaande gevallen is er geen recht op een tussenkomst in de begrafeniskosten:

 • Voor contractuelen bij langdurige ziekte: indien – op het moment van de gebeurtenis – de periode tussen de laatste effectief gewerkte dag en de datum van overlijden langer is dan 5 jaar.
 • Voor alle personeelsleden die langdurig afwezig zijn omwille van speciale verlofstatuten (volledige loopbaanonderbreking/zorgkrediet, verlof zonder wedde…): indien – op het moment van de gebeurtenis – de periode tussen de laatste effectief gewerkte dag en de datum van overlijden langer is dan 5 jaar.