VEELGESTELDE VRAGEN – MEDISCHE KOSTEN

Remgeld is het gedeelte van de erkende medische kosten dat je zelf moet betalen, dus na tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.
Deze tegemoetkoming wordt in sommige gevallen rechtstreeks betaald (voordat jij de factuur krijgt) zoals bij apothekerskosten, labo-analyses of ziekenhuisfacturen. In andere gevallen moet je zelf eerst het volledige bedrag betalen, waarna je op basis van een kwijtschrift een tussenkomst kan vragen via je ziekenfonds (bijvoorbeeld dokter, tandarts, kinesist…).

In de remgeldteller houdt je ziekenfonds de uitgaven voor erkende medische kosten bij van jezelf en je gezinsleden. Dit gebeurt in het kader van de Maximumfactuur; als je medische kosten het maximumbedrag voor een bepaald jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch terug.

Concreet staat op de remgeldteller één bedrag per gezinslid dat alle remgelden omvat van een bepaald kalenderjaar. Dit is de som van jouw persoonlijk aandeel in de uitgaven voor consultaties (dokter, tandarts, kinesist, specialist…), medicatie, labo-onderzoeken, ziekenhuisfacturen… die erkend zijn door het RIZIV.

De volgende kosten worden opgeteld in de remgeldteller:

 • persoonlijk aandeel voor prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
 • persoonlijk aandeel voor terugbetaalde geneesmiddelen en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt)
 • persoonlijk aandeel voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, technische testen…)
 • persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen)
 • forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
 • enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar
 • endoscopisch materiaal en viscerosynthesemateriaal
 • afleveringsmarges (supplementen) voor implantaten

Jouw remgeldteller wordt bijgehouden door het RIZIV en kan opgevraagd worden bij je ziekenfonds. Je kan daar de stand van de remgeldteller voor jezelf en je gezinsleden opvragen, al dan niet door gebruik te maken van ons formulier “remgeldteller opvragen”.

LET OP!

 

We hebben hiervoor een officiële verklaring nodig. E-mails worden niet aanvaard als bewijsstuk om de stand van de remgeldteller te bewijzen.

De Maximumfactuur is een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging van je gezin binnen de perken houdt. Als de remgelden van de medische kosten van jou en je gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt het ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.

 1. Eerst en vooral moet je werken voor of gepensioneerd zijn vanuit een bestuur dat bij onze dienst is aangesloten.
 2. Daarnaast gelden (ruime) inkomensgrenzen, gebaseerd op het gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagbiljet belastingen) en de gezinssamenstelling.
  Meer hierover lees je hier.

LET OP!

 

Voor contractuelen die meer dan 1 jaar afwezig zijn door ziekte geldt dat hun recht op tussenkomsten opgeschort wordt tot zij het werk hervatten. Zij hebben dus (tijdelijk) geen recht op tussenkomsten in medische kosten.

Ja, wij houden rekening met de feitelijke gezinssamenstelling op 1 januari van het jaar waarvoor de kosten worden ingediend. Als je op dat moment samenwoonde, worden zowel de inkomsten als de kosten van je partner meegeteld bij het bepalen van onze tussenkomst.

Je mag kosten indienen voor jezelf als (gepensioneerd) personeelslid, voor je partner als je samenwoont en voor kinderen die ten laste zijn. Ook voor kinderen in co-ouderschap kunnen kosten ingediend worden.
We nemen hiervoor 1 januari van het jaar van de kosten als basis.

Voorbeeld: voor de kosten van 2022 houden we rekening met je gezinssamenstelling op 1/1/2022 en met de kinderen ten laste op het aanslagbiljet inkomsten 2021/aanslagjaar 2022.

LET OP!

 

Voor kinderen in co-ouderschap die niet ten laste staan op je aanslagbiljet (omdat er geen fiscaal co-ouderschap is en de kinderen ten laste staan bij je ex-partner), mogen de kosten zonder bijkomend bewijsstuk ingediend worden tot de leeftijd van 18 jaar. Nadien vragen we een bewijs dat er voor de kinderen in het jaar van de kosten (in dit voorbeeld 2022) nog kinderbijslag werd betaald.

De GSD-V komt op basis van de remgeldteller tussen in de remgelden van erkende medische kosten zoals consultaties, medicatie, labo-analyses, verzorging in het ziekenhuis… Je kan deze remgeldteller opvragen bij je ziekenfonds.

Daarnaast komen ook volgende kosten in aanmerking voor tussenkomsten van de GSD-V:

 • Kosten voor brillen/lenzen/laseroperatie, hoorapparaten, steunzolen en haarprothesen.
  Hiervoor bezorg je ons de factuur van de aankoop. Zorg ervoor dat op elke factuur de datum van aankoop, het bedrag en de naam van de koper/patiënt duidelijk te lezen is.
  Pro forma facturen of offertes worden niet aanvaard.
 • Kosten voor orthodontie/tandprothesen/tandimplantaten en een behandeling bij een osteopaat.
  Hiervoor bezorg je ons een ondertekend en afgestempeld (!) attest van je behandelaar met vermelding van: naam patiënt, omschrijving behandeling, data behandelingen en betalingen en betaalde bedragen.

LET OP!

 

Alleen de genoemde tandkosten (orthodontie, tandprothesen en -implantaten) moeten bewezen worden met een attest. Overige tandkosten worden enkel in aanmerking genomen via de remgeldteller.

De remgelden voor erkende consultaties, medicatie, labo-analysen en ziekenhuisopnames worden door het RIZIV mee opgenomen in de stand van de remgeldteller. Je hoeft hiervoor geen aparte facturen, lijsten of kwijtschriften bij ons in te dienen.

Via de remgeldteller krijg je dus een tussenkomst in alle erkende medische kosten. In niet erkende kosten van consultaties, medicatie… wordt door de GSD-V geen tussenkomst voorzien.

De overzichten van het ziekenfonds geven vaak slechts een deel van de betaalde remgelden weer. Op sommige overzichten staan bovendien kosten die de GSD-V niet in aanmerking neemt voor tussenkomsten (thuishulp, pedicure…), waardoor de totaalbedragen niet kloppen.

De remgeldteller is het enige document dat alle remgelden omvat die in aanmerking komen voor een tussenkomst van de GSD-V. Daarom is dit het enige bewijsstuk dat wij hiervoor in aanmerking nemen.

Extra kosten zoals uitgaven voor een bril, steunzolen… moet je aantonen op basis van facturen of attesten van je behandelaar en niet op basis van de overzichten van het ziekenfonds.

Wij werken steeds met aanvragen per kalenderjaar. Dat wil zeggen dat je de kosten van een bepaald jaar moet verzamelen om in te dienen tussen januari en december van het jaar nadien.

Bijvoorbeeld: kosten van 2022 mag je indienen vanaf januari 2023. De aanvraag moet ten laatste op 31/12/2023 bij ons ingediend zijn.

LET OP!

 

Het is best om de kosten niet meteen in januari in te dienen. Dit omdat het mogelijk is dat op dat moment nog niet alle kosten van de laatste maanden verwerkt werden.

Onze tussenkomst is steeds een percentage van de door jou ingediende kosten. Bovendien hanteren we voor elke kost ook een maximumbedrag. We betalen je dus nooit de volledige kosten terug.

De hoogte van het percentage en het plafondbedrag zijn afhankelijk van je inkomen en gezinssamenstelling. Dit wordt bij elke aanvraag berekend door je maatschappelijk assistent(e).

De plafondbedragen gelden als volgt:

 • Voor de remgeldteller: per gezin en per kalenderjaar.
 • Voor brillen/lenzen/laseroperaties, hoorapparaten en extra tandkosten: per gezinslid en per drie kalenderjaren.
 • Voor steunzolen, haarprothesen en osteopathie: per gezinslid en per jaar.

Voorbeeld: als je een factuur indient voor een bril aangekocht in 2022 en je komt daarmee aan jouw plafondbedrag, dan kan je pas opnieuw brilkosten indienen voor een aankoop in 2025.
Als je met deze aankoop het plafond niet bereikt hebt, kan je in 2023 en/of 2024 wel kosten voor brillen en lenzen blijven indienen.

Als je een plafondbedrag bereikt hebt, laten wij dit weten en vermelden we ook wanneer de volgende kosten ingediend mogen worden.

De meest eenvoudige en snelle manier is via ons ledenportaal. Je hoeft in dat geval ook geen inlichtingenformulier meer in te vullen.

Uiteraard kan je de aanvraag ook nog steeds op één van volgende manieren doen:

 • via mail aan info@gsd-v.be
 • per post naar GSD-V, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
 • persoonlijk op de zitdag in je bestuur

Ja, op voorwaarde dat je laatste werkgever een bij ons aangesloten lokaal bestuur was én jouw laatste effectief gewerkte dag niet meer dan 5 jaar voorafgaand aan jouw pensioendatum was.
Een uitzondering op deze regel van vijf jaar geldt voor ziekte bij statutaire werknemers. Zij blijven ook dan gerechtigd op onze dienstverlening omwille van het feit dat zij bij ziekte wachtgeld ontvangen waarop bijdragen aan de GSD-V worden betaald.

Voor het behouden van je rechten hoef je niets te doen. Jouw PlusPas blijft geldig, je kan nog genieten van de vakantievoordelen via Pollen, je hebt recht op premies bij bepaalde gebeurtenissen en kan nog steeds aanvragen doen voor een tussenkomst in je medische kosten.
Enkel de premie bij overlijden (personeelslid of gezinslid) geldt niet voor gepensioneerden.