INFO VOOR BESTUREN

AANSLUITING

Aansluiting

Welke organisaties kunnen zich bij ons aansluiten?

Alle lokale en provinciale besturen van het Vlaams Gewest, alsook alle verenigingen, instellingen en bedrijven die aan deze organisaties gelinkt zijn:

 • gemeentebesturen (en het gemeentelijk onderwijs mits een expliciete raadsbeslissing hieromtrent)
 • openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • provinciebesturen
 • hulpverleningszones
 • zorgbedrijven
 • autonome gemeente- of provinciebedrijven
 • verenigingen titel VIII, hoofdstuk I OCMW-decreet
 • eva’s of bepaalde specifieke voorzieningen
 • SVK’s
 • vzw’s waarvan gemeente, OCMW of provincie deel uitmaken van het beheer
 1. Algemeen
  Een lokaal bestuur kan aansluiten op basis van een raadsbeslissing. Deze beslissing dient doorgestuurd te worden aan de GSD-V. De aansluiting kan pas ingaan op de eerste dag van een kwartaal. Voor meer informatie neemt u contact op met Marc Peeters (directeur), op 02/211 56 88 of marc.peeters@gsd-v.be.
 2. Gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs
  Het gemeentelijk onderwijzend personeel kan ook aangesloten worden bij de GSD-V, op voorwaarde dat hiervoor een expliciete raadsbeslissing genomen wordt. Deze beslissing dient doorgestuurd te worden aan de GSD-V. De aansluitingsdatum kan vrij bepaald worden door het bestuur. Voor meer informatie neemt u contact op met Marc Peeters (directeur), op 02/211 56 88 of marc.peeters@gsd-v.be.
  Brief aansluiting onderwijzend personeel dd. 04/10/2010
 3. Mandatarissen en raadsleden
  Ook uitvoerende mandatarissen (de burgemeester en de schepenen) of raadsleden kunnen zich – op individuele basis – aansluiten bij de GSD-V, op voorwaarde dat hun bestuur aangesloten is. De aansluiting geldt per kalenderjaar.
  Wenst een mandataris of raadslid zich aan te sluiten bij de GSD-V? Laat dan het inschrijvingsformulier invullen. Na de betaling van de bijdrage ontvangt hij/zij de informatiebrochure van de GSD-V en de persoonlijke PlusPas. Het vakantie-aanbod van vzw Pollen is beschikbaar op hun website.
  Inschrijvingsformulier aansluiting
 4. Vrijwillige brandweerlieden
  Ook vrijwillige brandweerlieden kunnen zich sinds 2015 aansluiten indien de zone het beroepspersoneel heeft aangesloten bij de GSD-V. De aansluiting geldt per kalenderjaar.
  Sommige hulpverleningszones sluiten de volledige groep vrijwilligers collectief aan en nemen de kostprijs hiervan op zich. 
Voor de andere aangesloten zones kunnen de vrijwilligers zich individueel aansluiten en betalen zij zelf (geheel of gedeeltelijk) de jaarlijkse bijdrage.
  Wenst u zich aan te sluiten? Druk op onderstaande knop en vul het formulier in. U krijgt de betalingsopdracht via e-mail. Na de betaling ontvangt u de informatiebrochure van de GSD-V en uw persoonlijke PlusPas. Het vakantie-aanbod van vzw Pollen is beschikbaar op hun website.


LET OP

Wanneer u na 1 jaar uw aansluiting niet verlengt, zal u automatisch geschrapt worden voor een volgende aansluiting.

  • Hulpverleningszone Vlaams-Brabant west
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35. Deze wordt volledig ten laste genomen door de hulpverleningszone, waardoor u automatisch bij ons aangesloten bent.
  • Hulpverleningszone Waasland
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35. Deze wordt volledig ten laste genomen door de hulpverleningszone, waardoor u automatisch bij ons aangesloten bent.
  • Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
   Dan betaalt u dankzij de hulpverleningszone slechts € 20 per jaar. De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35, waarvan de hulpverleningszone € 15 ten laste neemt.
  • Hulpverleningszone Taxandria
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Oost (Oost-Vlaanderen)
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Zuid-Oost (Oost-Vlaanderen)
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Westhoek
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Meetjesland
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Fluvia
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
  • Hulpverleningszone Midwest
   De forfaitaire jaarbijdrage werd vastgelegd op € 35.
 1. Algemeen
  Een aangesloten bestuur betaalt jaarlijks een bijdrage van 0,15% op de brutoloonmassa. De bijdragen van alle organisaties worden samengebracht en gebruikt ten voordele van de begunstigden.
 2. Gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs
  Voor een aangesloten onderwijsinstelling wordt eveneens een jaarlijkse bijdrage van 0,15% op de brutoloonmassa betaald.
 3. Mandatarissen en raadsleden
  De jaarbijdrage wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en de daaraan verbonden bruto-jaarwedde. De bijdrage geldt voor het lopende kalenderjaar.
  Inschrijven
  De jaarbijdrage vanaf 1 januari 2021 bedraagt:
  Voor burgemeesters  
  inwonersaantal tot 6000 €100
  inwonersaantal tussen 6001 – 20000 €200
  inwonersaantal boven 20001 €300
  Voor schepenen  
  inwonersaantal tot 20000 €75
  inwonersaantal tussen 20001 – 50000 €150
  inwonersaantal boven 50001 €225
  Voor raadsleden €50
 4. Vrijwillige brandweer
  Voor het vrijwilligerspersoneel van de hulpverleningszone (HVZ), werd een forfaitaire jaarbijdrage vastgesteld van 35 euro. Inschrijven kan via onze website.
 1. Besturen aangesloten bij RSZ(PPL)
  De werkgeversbijdragen (0,15% op de brutoloonmassa) worden op ons verzoek door de RSZ(PPL) geïnd op basis van de maandelijkse loonaangifte. De RSZ(PPL) stort deze bijdrage door aan GSD-V.
 2. Voor de gesubsidieerde personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs
  Voor de gesubsidieerde personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs wordt de bijdrage van 0,15% op de brutoloonmassa via een voorschottenregeling (per kwartaal) geïnd op basis van de (loon)gegevens die ons maandelijks verstrekt worden door het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 3. Voor vzw’s waarvan de gemeente, OCMW of de provincie deel uitmaken van het beheer
  Voor vzw’s waarvan de gemeente, OCMW of de provincie deel uitmaken van het beheer, 
wordt de bijdrage van 0,15% op de brutoloonmassa via een jaarlijkse afrekening geïnd op basis van de (loon)gegevens van de werkgever.
 4. Voor de uitvoerende mandatarissen en raadsleden
  Individuele aansluiting: de mandataris of het raadslid betaalt jaarlijks de forfaitaire bijdrage.
 5. Voor het vrijwilligerspersoneel van de hulpverleningszones
  • Collectieve aansluiting: de HVZ betaalt per vrijwilliger 35 euro via een jaarlijkse afrekening.
  • Individuele aansluiting:
   • De zone betaalt een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage en de vrijwilliger betaalt het saldo (totale jaarlijkse bijdrage van 35 euro).
    OF
   • De vrijwilliger betaalt jaarlijks de forfaitaire bijdrage van 35 euro.
  • Inschrijven kan via onze website.